主谓式成语 (5320个)

1

一相情愿

成语拼音:
yī xiāng qíng yuàn
成语解释:
只凭单方面的愿望;不考虑对方是否愿意或客观条件是否具备。
成语出处:
金 王若虚《滹南遗老集》:“晏殊以为柳胜韩,李淑又刘胜柳,所‘一厢情愿’。”
2

北叟失马

成语拼音:
běi sǒu shī mǎ
成语解释:
比喻祸福没有一定。
成语出处:
《旧唐书 萧瑀传》:“太宗尝从容房玄龄曰:‘萧瑀大业之日,进谏隋,出为河池郡守。应遭剖心之祸,翻见太平之日,北叟失马,事亦难常。”
3

得失在人

成语拼音:
dé shī zài rén
成语解释:
指人生的胜利失败就取决与本人的努力与否。强调人的观能动性。
成语出处:
唐·陈子昂《与韦王虚己书》:“仆尝窃不自量,以为得失在人,欲揭闻见,抗衡当代之士。”
4

盗憎

成语拼音:
dào zēng zhǔ rén
成语解释:
人:物。盗贼憎恨被他所盗窃的物。比喻邪恶的人憎恨正直的人。
成语出处:
左丘明《左传 成公十五年》:“盗憎人,民恶其上,子好直言,必及于难。”
5

功盖天下

成语拼音:
gōng gài tiān xià
成语解释:
功劳天下第一。
成语出处:
唐·李复言《续玄怪录·李卫公靖》:“其后竟以兵权静寇难,功盖天下。”元·无名氏《赚蒯通》第二折:“勇略震者身危,功盖天下者不赏,正此之也。”
6

各为其

成语拼音:
gè wèi qí zhǔ
成语解释:
各人为自己的人效力。
成语出处:
晋 陈寿《三国志 魏志 关羽传》:“彼各为其,勿追也。”
7

六神无

成语拼音:
liù shén wú zhǔ
成语解释:
六神:道家指宰人心、肺、肝、肾、脾、胆的神;无:没有意;不知如何是好。形容心慌意乱;惊慌失措。
成语出处:
明 冯梦龙《醒世恒言》:“吓得知县已六神无,还有甚心肠去吃酒。”
8

缪种流传

成语拼音:
miù zhǒng liú chuán
成语解释:
缪:荒谬;种:种子。指荒谬的东西流传下去
成语出处:
《宋史 选举志二》:“所取之士既不精,数年之后,复俾之文,是非颠倒逾甚,时之缪种流传。”
9

吾道东矣

成语拼音:
wú dào dōng yǐ
成语解释:
道:张。自己的学术张得人继承和推广
成语出处:
南朝·宋·范晔《后汉书·郑玄传》:“问毕辞归,融喟然门人曰:‘郑生今去,吾道东矣!’”
10

物归旧

成语拼音:
wù guī jiù zhǔ
成语解释:
人。物品归于原来拥有它的
成语出处:
明·凌濛初《初刻拍案惊奇》第35卷:“他不生儿女,就过继着你家儿子,承领了这家私,物归旧岂非天意?”
11

物归原

成语拼音:
wù guī yuán zhǔ
成语解释:
把东西归还原来的人。
成语出处:
明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷三十五:“他不生儿女,就过继着你家儿子,承领了这家私,物归旧,岂非天意。”
12

五色无

成语拼音:
wǔ sè wú zhǔ
成语解释:
五色:指人脸上的神采;无:无法宰。形容恐惧而神色不定。
成语出处:
战国 吕不韦《吕氏春秋 知分》:“禹南省,方济乎江,黄龙负舟,舟中之人,五色无。”
13

一衣带水

成语拼音:
yī yī dài shuǐ
成语解释:
水道像一条衣带那样狭窄。比喻只隔一水;极其邻近。
成语出处:
《南史 陈纪下 后》:“隋文帝仆射高颖曰:‘我为百姓父母,岂可限一衣带水不拯之乎?’”
14

次不分

成语拼音:
zhǔ cì bù fēn
成语解释:
指人办事不能分辨要的和次要的
成语出处:
15

侏儒观戏

成语拼音:
zhū rǔ guān xì
成语解释:
比喻自己没有见,只是跟着别人说。
成语出处:
宋 朱弁《曲洧旧闻》第七卷:“譬侏儒观戏,人笑亦笑,‘众人决不误我’者,比比皆是也。”
16

盗怨

成语拼音:
dào yuàn zhǔ rén
成语解释:
比喻奸恶的人怨恨正直的人。同“盗憎人”。
成语出处:
汉 刘向《说苑 敬慎》:“盗怨人,民害其贵,君子知天下之不可盖也。”
17

腹心相照

成语拼音:
fù xīn xiāng zhào
成语解释:
腹心:内心;照:映照,见。以真心相见。比喻彼此很知心,达到心心相印的程度。
成语出处:
明·冯梦龙《警世通言》卷一:“这相知只几样名色:恩德相结者,之知己;腹心相照者,之知心;声气相求者,之知音。”
18

家无二

成语拼音:
jiā wú èr zhǔ
成语解释:
指一家之内,不可以有两个人,否则会发生争吵,不得安静。
成语出处:
西汉 戴圣《礼记 坊记》:“天无二日,土无二王,家无二,尊无二上。”
19

六神不安

成语拼音:
liù shén bǔ ān
成语解释:
六神:道家认为人的心、肺、肝、肾、脾、胆各有神灵宰,称为六神。形容惊慌着急,没了意,不知如何才好。
成语出处:
宋 张君房《云笈七签》卷三十二:“凡人卧,头边勿安放火炉,令人六神不安。”
20

犁生骍角

成语拼音:
lí shēng yuè jiǎo
成语解释:
杂色牛生纯赤色、角周正的小牛。比喻劣父生贤明的儿女。语出《论语·雍也》:“子仲弓,曰:‘犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?’”邢昺疏:“杂文曰犁。骍,纯赤色也。角者,角周正也。舍,弃也。诸,之也。仲弓父贱人而行不善,故孔子称仲弓,曰:‘譬若杂文
成语出处:
语出《论语·雍也》:“子仲弓,曰:‘犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?’”邢昺疏:“杂文曰犁。骍,纯赤色也。角者,角周正也。舍,弃也。诸,之也。仲弓父贱人而行不善,故孔子称仲弓,……言仲弓父虽不善,不害于子之美也。”
* 主谓式成语